امروز پنجشنبه 04 مرداد 1403 http://research.cloob24.com
0

شیما رام. اصلاح پنج دغدغه / بیان مسئله / ضرورت/هدف/پرسش/پیشینه ها/نتیجه گیری/تعاریف

علل افزایش اعتیاد جوانان رده ی سنی 18_25 سال در شهرستان خمین.:

امروزه در شهر های کوچک و مذهبی مثل شهرستان خمین جوانان بیش از دیگر مناطق کشورمان به سمت اعتیاد مواد مخدر روی اورده اندکه می تواند عللی چون کوچک بودن شهر. نبود امکانات و طرز فکر افراد و یا جو حاکم بر ان شهر باشد.

که با اعتیاد جوانان این ئشهر ها نه تنها پیشرفت نمی کنند بلکه روز به روز بیشتر به سمت عقب میروند و با ادامه ی این وضعیت و عدم جلوگیری از ان شرایط خیلی نامساعدی به وجود می اید.